Skip to content

Disclaimer

COPYRIGHT© 2010 LEO Pharma

De inhoud van de website van LEO Pharma en de websites van de aan LEO Pharma gelieerde ondernemingen valt onder de bescherming van de nationale of internationale wetten, voorschriften en verdragen, inclusief maar niet uitsluitend de wetten op de auteursrechten en handelsmerken.

De inhoud van de website mag uitsluitend en onder vermelding van alle copyright- of andere eigendomsrechten gekopieerd worden voor persoonlijke of niet-commerciële doeleinden. Met uitzondering van de hierboven vermelde doeleinden, is het verboden welke informatie ook van deze website in welke vorm en door welke middelen ook te kopiëren, weer te geven, te downloaden, te wijzigen, te reproduceren of door te geven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LEO Pharma.

Handelsmerken

De op deze website vermelde of weergegeven firmanamen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s, slagzinnen en productnamen vallen onder wereldwijde bescherming en mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van LEO Pharma.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt “in feitelijke staat” verstrekt met alle eventuele fouten en zonder welke expliciete of impliciete garantie of toezegging van welke aard ook, inclusief wat betreft verhandelbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doeleinden of niet-inbreuk. LEO Pharma en de aan haar gelieerde ondernemingen verlenen geen garanties of toezeggingen over de juistheid of volledigheid van de informatie.

Er werd met redelijke zorg op toegezien dat de inhoud van de website juist en actueel is. LEO Pharma verleent echter geen garanties of toezeggingen over de juistheid, samenhang, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de website en behoudt zich het recht voor de weergave van de website zonder voorafgaand bericht te onderbreken. LEO Pharma behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde de inhoud van deze website naar eigen goeddunken te veranderen, te wijzigen, te vervangen of te verwijderen.

De inhoud van de website van LEO Pharma wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De site verstrekt geen adviezen of aanbevelingen van welke aard ook en de weergegeven informatie mag in geen geval in de plaats gesteld worden van adviezen die verstrekt worden door artsen of andere erkende zorgverleners.

In geen geval kunnen LEO Pharma of de aan haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk gesteld worden voor letsel of directe schade, indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, noch voor schadevergoedingen met een boetekarakter, winstderving, verlies van gegevens of enige andere schade of verlies als gevolg van de toegang of de onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot deze website of door het in de informatie van de website gestelde vertrouwen, zelfs als LEO Pharma of de aan haar gelieerde ondernemingen ingelicht werden over de mogelijkheid daarvan. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens voor schade door virussen waarmee uw computer besmet mocht raken.

Links

De website van LEO Pharma en de websites van de aan LEO Pharma gelieerde ondernemingen bevatten links naar andere websites. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt en behelzen geen garantie, goedkeuring of bevestiging van LEO Pharma van de inhoud, informatie of producten die via deze sites verstrekt worden en geen enkele link wijst op enige samenwerking met of goedkeuring van de aldus aan LEO Pharma of de aan LEO Pharma gelieerde ondernemingen gekoppelde site.

Het feit dat andere websites links bevatten naar de website van LEO Pharma of die van de ondernemingen waaraan LEO Pharma gelieerd is, houdt niet in dat LEO Pharma deze websites goedkeurt of onderschrijft. Links van derde partijen naar de website van LEO Pharma behelzen geen contractuele of andere banden tussen LEO Pharma en deze derde partijen. LEO Pharma kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites die links bevatten naar de websites van LEO Pharma, noch voor de handelingen of nalatigheden van de eigenaren van dergelijke websites.

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als websites, waarnaar wij via links verwijzen of die links naar onze website bevatten, naar uw mening ongevoeglijk en/of onwettig zijn.

Gebruik van reacties

Alle vragen, suggesties en reacties die aan LEO Pharma worden gericht, worden de eigendom van LEO Pharma en kunnen voor alle doeleinden gebruikt worden, inclusief ontwikkeling, productie en marketing. Ontvangen reacties worden niet als vertrouwelijke informatie behandeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze disclaimer en de inhoud van de website van LEO Pharma vallen onder het Deense recht, ongeacht strijdige rechtsregels. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze disclaimer die niet minnelijk geregeld kunnen worden, zullen ter beslissing voorgelegd worden aan de Deense rechtbanken.

Gebruik van afbeeldingen

Alle afbeeldingen op deze website – incl. afbeeldingen die gedownload kunnen worden vanaf de persfoto pagina – zijn de eigendom van LEO Pharma en alle rechten daarvan zijn voorbehouden. De afbeeldingen kunnen gratis gebruikt worden voor niet-commercieel gebruik en voor persdoeleinden door alle media, mits onder duidelijke vermelding van de auteursrechten van LEO Pharma.

Voor ieder ander gebruik van de afbeeldingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van LEO Pharma – neem contact met ons op.

LEO Pharma kan op basis van gerechtvaardigd belang uw persoonlijke gegevens verwerken voor volgende zakelijke doeleinden, voor zover die verwerking geen
inbreuk op uw privacy rechten maakt.

Doel en rechtsgrond van het verwerken van uw persoonsgegevens

We registreren uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Verantwoordelijk
(CET)
Categorieën persoonsgegevens Doel Rechtsgrond Gerechtvaardigde belangen
LEO Pharma NV Informatie die we hebben ontvangen van derden:
Uniek identificatie nummer, titel en beroep, volledige naam, eerste regel van het adres van praktijkruimte/ ziekenhuis/ apotheek en postcode, en eventueel uw beroepsnummer, specialisatie, taal, jaar van afstuderen toestemmingen voor contact. In voorkomende gevallen leggen we ook uw toestemming vast voor het ontvangen van informatie zoals hierboven genoemd.
Informatie die we van u ontvangen:
e-mailadres, antwoorden op profileringsvragen (zoals aantal patiënten met een bepaald ziektebeeld).
Informatie die we toevoegen op basis van informatie die we via u en derden hebben ontvangen:
aantal contact frequentie en profiel.
  1. om uw relatie met LEO Pharma te beheren
  2. om u educatieve informatie te sturen over ziekten en behandelingen; en/of
  3. om u promotie – informatie te sturen over onze producten

Ad 1: AVG, art. 6(1) (f):
Gerechtvaardigde belangen

Ad 2 en 3: AVG, art. 6(1)
(a): Uitdrukkelijke
toestemming

Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens actueel en juist zijn, en dat uw relatie met LEO Pharma duidelijk is – in het belang van beide partijen.*

 

Waar de wet dit toestaat zullen we gegevens over u, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens, samenvoegen met gegevens aangaande u die we verkregen hebben van derden, met gegevens die openbaar beschikbaar zijn of voorkomen uit andere legitieme bronnen voor bovenvermelde doeleinden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerkingen (of gebruik te maken van opt-out) U kan dat doen door contact met ons op te nemen zoals omschreven onder de rubriek “Contact opnemen”.

Overdracht van persoonlijke gegevens

We maken uw persoonsgegevens bekend, of vertrouwen deze toe, aan de volgende ontvangers:

  • Andere LEO Pharma-entiteiten, zijnde andere dochtermaatschappijen van LEO Pharma, onze hoofdholdingmaatschappij en haar dochtermaatschappijen.
  • We kunnen uw persoonsgegevens delen met IQVIA om ervoor te zorgen dat onze geregistreerde informatie actueel en juist is.
  • Gegevensverwerkers. We kunnen uw persoonsgegevens delen met nevenvestigingen van LEO Pharma die zijn gevestigdbuiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

Een overzicht van alle LEO Pharma-entiteiten is te vinden op www.leo-pharma.com. Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EEA, wordt ervoor gezorgd dat er een overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens is gesloten. Een kopie van deze overeenkomst kunt u verkrijgen via de functionaris voor gegevensbescherming.

Uw rechten

Het recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Indien u ervoor kiest uw toestemming in te trekken, doet dit geen afbreuk aan de wettigheid van het door ons verwerken van uw persoonsgegevens op basis van uw eerdere toestemming tot het moment van de intrekking. Het intrekken van uw toestemming heeft dit dus geen gevolgen tot het moment van intrekking.

Uw rechten

U hebt verschillende rechten in verband met het door ons verwerken van informatie over u ingevolge de algemeneverordening persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten kunt u contact met ons opnemen.

Recht op inzage in informatie (toegang)

U heeft recht op inzage in de informatie die we over u verwerken, alsmede op inzage in bepaalde aanvullende informatie.

Recht op rectificatie (correctie)

U heeft het recht om onjuiste informatie over u te laten corrigeren.

Recht op het wissen van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen heeft u het recht informatie over u te wissen vóór het moment dat de gegevens normaalgesproken door ons zouden worden gewist.

Recht op het beperken van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien u recht hebt op beperkte verwerking mogen wij, in de toekomst, de informatie uitsluitend verwerken – afgezien van opslag – met uw toestemming of voor het bepalen of handhaven van, of om ons te verweren tegen, rechtsvorderingen, of ter bescherming van een persoon of een zwaarwegend maatschappelijk belang.

Recht op bezwaar

In bepaalde gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen onze of gerechtvaardigde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

Databeheerder en contact voor nadere inlichtingen

De verantwoordelijke databeheerder van deze website is LEO Pharma A/S. Neem voor verzoeken of vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met LEO Pharma.